Przemysł energetyczny i energia odnawialna

PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY I ENERGIA ODNAWIALNA

TRENDY RYNKOWE

Aby ograniczyć globalne ocieplenie i emisje gazów cieplarnianych, należy wprowadzić radykalną dywersyfikację produkcji energii, wykraczającą poza produkcję energii elektrycznej, w szczególności poprzez dekarbonizację sieci grzewczych i chłodniczych oraz mobilności.

Obecnie 80 proc. światowego systemu energetycznego opiera się na zasobach kopalnych (węgiel, ropa naftowa i gaz). Celem UE jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r.

Wyzwania:

  • Finansowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, wiatr, biogaz, itp.)
  • integracja rozwiązań w zakresie magazynowania energii w celu przezwyciężenia nieciągłości produkcji energii odnawialnej
  • Zaprojektowanie nowej rodziny wysokowydajnych reaktorów jądrowych, tańszych i o zoptymalizowanym czasie wprowadzenia na rynek.

Technologie cyfrowe i wykorzystanie danych głęboko zmienią każde ogniwo w łańcuchu energetycznym. Inżynier produkcji może teraz monitorować i korygować zmiany w swoich procesach w czasie rzeczywistym, kierownik zakładu może każdego wieczoru uzyskać ocenę całkowitej wydajności ekonomicznej swojego zakładu, a organy zarządzające energią mogą zoptymalizować codzienne zarządzanie zasobami i zakup energii na rynkach. Te nowe wyzwania nadają nową i decydującą rolę inżynierowi w sercu tej transformacji.

Przykładowo, inteligentne systemy zarządzania popytem mogłyby zapewnić około 185 GW elastyczności energetycznej na całym świecie. Pozwoliłoby to zaoszczędzić 270 mld euro na inwestycjach w nową infrastrukturę elektroenergetyczną w latach 2016-2040.

Wyzwania:

  • Wdrażanie architektury i systemów sterowania w istniejących elektrowniach
  • Zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego połączonego systemu energetycznego
  • Podłączenie wszystkich sieci transportowych do punktu dostawy

Wzrost gospodarczy i demograficzny wywiera coraz większą presję na zasoby energetyczne, wodne i mineralne. Równolegle z transformacją energetyczną trzeba będzie wdrożyć nowe technologie poszukiwań, eksploatacji i recyklingu (przy kontrolowanych kosztach), aby rozszerzyć dostęp do tych zasobów i zoptymalizować ich zużycie.

Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje wzrost liczby ludności na świecie do 9,7 mld do 2050 roku. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, konieczne będzie potrojenie wydobycia surowców (czyli 180 mld ton/rok).

Wyzwania:

  • Opracowanie nowych technologii poszukiwawczych i eksploatacyjnych przy kontrolowanych kosztach (np.: głębinowych)
  • Zaspokojenie popytu związanego z nowymi zastosowaniami (np.: kobalt/pojazdy elektryczne)
  • Opracowanie nowych rozwiązań w zakresie sortowania i recyklingu odpadów

NASZE KOMPETENCJE

Basic & Detail Engineering
Basic & Detail Engineering
Technical Documentation

NASI KLIENCI

Energy Suppliers
Energy Equipment Manufacturers
Recycling Companies